Nghị quyết của BCH công đoàn trường quý I/2019

30, Tháng 5, 2019

Nghị quyết của BCH Công đoàn đánh giá công tác quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2017

24, Tháng 3, 2017

Nghị quyết của BCH Công đoàn đánh giá công tác quý II và phương hướng nhiệm vụ quý III

27, Tháng 10, 2016

Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" năm học 2015-2016

27, Tháng 10, 2016

Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" xuất sắc cho các tập thể, cá nhân năm học 2015-2016

27, Tháng 10, 2016

Nghị quyết của BCH Công đoàn Trường Đại học KTCN(Đánh giá công tác quý III và nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2015)

21, Tháng 10, 2015

Nghị quyết của BCH Công đoàn Trường Đại học KTCN(Đánh giá công tác quý II và nhiệm vụ trọng tâm công tác quý III năm 2015)

2, Tháng 10, 2015

Nghị quyết của BCH Công đoàn Trường Đại học KTCN(Đánh giá công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2015)

8, Tháng 4, 2015

Nghị quyết của BCH Công đoàn Trường Đại học KTCN(Đánh giá công tác quý III và nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2014)

4, Tháng 12, 2014

Báo cáo tổng kết công tác nữ công Trường Đại học KTCN năm học 2013 - 2014

4, Tháng 12, 2014

Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2013 - 2014

4, Tháng 12, 2014
Page 1/1 <1>